HC Nokia ympäristöohjelma
Hockey Club Nokia ry:n ympäristöohjelma

1. Ympäristöarvot


1.1. HC Nokiary:n jääkiekkoilijat haluavat noudattaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan

Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa seuratoiminnassa. Joukkueen jäsenet ja huoltajat osallistuvat omalla panoksellaan näiden periaatteiden toteuttamiseen. Seuran asennekasvatuksella pyritään lisäämään kiinnostusta myös muihin paikallisiin ympäristö-asioihin. Kestävä kehitys on sellaista joka ”tyydyttää nykyisen sukupolven tarpeet vaarantamatta tulevaisuuden sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa”. Kestävään kehitykseen katsotaan sisältyvän kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus.

HC Nokia ry:n ympäristöohjelmassa keskitytään ekologisiin arvoihin, kuten biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja toimiviin ekosysteemeihin. Tämä edellyttää ihmisen toiminnan muuttamista siten, ettei se ylitä luonnon kestokykyä. Kestävässä tuotannossa ja kulutuksessa luonnonvaroja käytetään ja ympäristöä kuormitetaan nykyistä vähemmän.

HC Nokia ry:n toiminnassa mukana olevat  aktiiviharrastajat ja heidän perheensä ja sidosryhmänsä voivat omassa toiminnassaan saada aikaan merkittäviä myönteisiä ympäristötekoja.

1.2. HC Nokian jääkiekkoilijat haluavat lisätä ympäristökasvatuksella nuorten ja perheiden ympäristötietoisuutta

Ympäristökasvatuksella parannetaan luontosuhdetta, vastuuntuntoa omasta lähiympäristöstä ja toisista ihmisistä. Seuran myönteinen asenne ympäristöasioihin näkyy arkisina toiminta-malleina. Joukkueittain pyritään opettelemaan välttämättömiä taitoja ja tapoja (kierrätys, veden- ja energian kulutus, liikkuminen). Ympäristöasiat ovat näkyvästi esillä joukkueiden pelisäännöissä ja muussa tiedottamisessa.

1.3. HC Nokian jääkiekkoilijat haluavat vähentää oman toimintansa ympäristökuormitusta

Ympäristökuormitusta vähennetään tehostetuilla liikennejärjestelyillä, järkevillä peseytymistavoilla sekä lisäämällä varusteiden kierrätystä ja jätteiden lajittelua tilaisuuksissa ja turnauksissa.

2. Tavoitteet


Ympäristöohjelman yhteiset tavoitteet

HC Nokian ympäristöohjelman ensisijaisena tavoitteena on vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin jatkuvalla ja säännöllisellä ympäristövalistuksella. Eniten käytännössä voimme vaikuttaa asenteisiin käytännön toimenpiteillä ja hyvällä esimerkillä. Kaikissa toimipaikoissa, jäähallilla ja matkoilla lajittelemme jätteemme. Pyrimme saamaan kaikille joukkueille toimivat kimppakyytiringit peli- ja harjoitusmatkoille. Pyrkimyksenä on lisätä varusteiden tehokasta kierrätystä seuran internetsivuilla toimivan varustepörssin avulla.

2.1. Lasten ja nuorten omat ympäristötavoitteet

 • Liikenteen ympäristövaikutusten tiedostaminen ja myönteinen ja aloitteellinen asenne kimppakyyteihin
 • Omasta ruokavaliosta ja terveydestä huolehtiminen. esim. tupakka, nuuska, urheilujuomat, uni ja ravinto
 • Kierrätysmyönteisyys
 • Energian ja veden tarkoituksenmukainen käyttö. esim. vettä säästävien peseytymistapojen opettelu
 • Omista roskista huolehtiminen ja lähiympäristön siistinä pitäminen. esim. rikkinäiset mailat ja teipit, eväät
 • Kulutustottumusten tiedostaminen, ympäristökriteerit ostovalintoja tehdessä


3. Ympäristöhankkeet

HC Nokian jääkiekon yhteisiä ympäristöhankkeita ovat:

 • Suositellaan, että joka joukkue nimeää yhden vanhemman ympäristövastaavakseen
 • Kimppakyytirinkien perustaminen joukkueisiin
  Ympäristöohjelman mukaisten tavoitteiden kirjaaminen myös joukkueiden lasten- ja vanhempien pelisääntöihin
 • Muun ympäristötiedottamisen kehittäminen: seuran kotisivuille, jäähallin ilmoitustaulut, kausijulkaisut yms.
 • Ympäristönäkökulman huomioiminen

4. Toimenpiteet ja vastuut


Kokonaisvastuu ympäristöohjelman toteutuksesta on Hockey Club Nokia ry:n hallituksella. Ympäristövastaava on vuorovaikutuksessa joukkueiden kanssa tiedottamalla ja tukemalla joukkueiden omaa ympäristötoimintaa. Ympäristöohjelman käytännön toteuttaminen on joukkueen ympäristövastaavan ja muiden toimihenkilöiden vastuulla. Joukkueittain pyritään innostamaan myös muita vanhempia mukaan toiminnan ideointiin ja käytännön toteuttamiseen. Seuraavassa on lueteltu konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään ympäristöarvoja.


4.1. Autoliikenteen vähentäminen

Liikennetarvetta vähennetään käytännössä kannustamalla kimppakyyteihin ja julkisten kulkuneuvojen käyttöön toteuttamalla pidemmät turnausmatkat linja-autoilla.


4.2. Jäähallien ympäristövaikutusten vähentäminen

HC Nokia ry pyrkii vaikuttamaan siihen, että Suomen Jääkiekkoliiton jäähallien ympäristöohjeet otetaan huomioon Nokian kaupungin hallitoiminnassa. Seuran hallituksella on vastuu näiden asioiden eteenpäin viemisessä.


4.3. Ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristöasioihin liittyvä asennekasvatus

Ympäristötietoisuutta lisätään seuraavilla toimenpiteillä:

4.3.1. Tiedotus

Joukkueille sekä lasten vanhemmille tiedotetaan ympäristö-asioista vanhempainkokouksissa ja joukkueiden tapaamisissa. HC Nokia ry:n internetsivuille laitetaan ympäristöohjelman lisäksi ajankohtaista muuta tietoa, toimintavinkkejä ja linkkejä sidosryhmien kuten Suomen Jääkiekkoliiton, Suomen Liikunta ja Urheilun ja Nuoren Suomen ympäristösivuihin.

4.3.2. Kouluttaminen

HC Nokia ry järjestää koulutustilaisuuden ympäristöohjelmasta ja joukkueiden ympäristövastaaville, joukkueenjohtajille ja huoltajille sekä valmentajille ja ohjaajille voidaan järjestää omaa koulutusta.


5. Toteutuksen seuranta ja arviointi
HC Nokia ry:n hallitus käsittelee ympäristöohjelman toteutumista ja seurantaa kokouksissaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Seuran ympäristövastaava/työryhmä kerää tietoja ympä-ristöohjelman toteutumisesta joukkueilta ja niiden ympäristövastaavilta. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan kerran vuodessa. Huomiota kiinnitetään konkreettisiin ympäristö-tekoihin, kuten kimppakyytien määrän lisääntymiseen.