Seuran hallituksen tehtävät


Seuran hallituksen tehtävät

 • hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen kokousten päätösten ja sääntöjen mukaan
 • hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana
 • hyväksyy jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • vastaa seuran taloudenhoidosta ja tilinpidosta
 • määrää vuosikokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen kokouksen ajan ja paikan ja valmistaa niihin tulevat asiat sekä kutsuu kokoukset koolle sekä panee täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • laatii yhdistyksen toimintakertomuksen, talousarvioehdotuksen sekä toimintasuunnitelman ja määrittää liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja esittää ne vuosikokoukselle
 • ilmoittaa yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajien muutokset
 • huolehtii varojen hankintaa koskevien suunnitelmien toteuttamisesta yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaisesti
 • ryhtyy yleensä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät seuran tarkoitusperiä
 • suorittaa muut tehtävät, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluvat tai jotka yhdistyksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous tehtäväksi antaa
 • hallitus toimii selvitysmiehenä yhdistyksen purkautuessa


Seuran hallituksen puheenjohtajan tehtävät

 • kutsuu kokoukset koolle ja johtaa puhetta
 • valmistaa ja esittelee hallituksen kokouksissa, vuosikokouksissa ja ylimääräisissä kokouksissa esille tulevat asiat yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa
 • pitää huolta, että hallituksen päätökset pannaan täytäntöön ja seuraa eri toimihenkilöiden toimintaa
 • valvoo, että yhdistyksen kirjanpitoa hoidetaan hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja että yhdistyksen omaisuutta hoidetaan huolellisesti sekä rahavarat pidetään talletettuina hallituksen päätösten ja yhdistyksen edun mukaisella tavalla
 • tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset sekä valvoo juoksevien asiain hoitoa
 • ohjaa seuran henkilökunnan toimia hallituksen määrittämän strategian mukaisesti
 • toimii yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen toiminnan menestymiseksiVarapuheenjohtajan tehtävät

 • huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä
 • toimii muutoin puheenjohtajan apuna ja hallituksen jäsenenä yhdistyksen toiminnan menestymiseksi.

Sihteerin tehtävät

 • valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokousten käsittelyyn tulevat asiat
 • laatii hallituksen kokousten ja yhdistyksen ylimääräisten kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, kirjeet, allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa
 • valmistelee hallitukselle yhteistyössä muiden toimihenkilöiden kanssa vuosikertomuksen sekä yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa toimintasuunnitelman talousarvioineen seuraavaa vuotta varten hallituksen esityksenä vuosikokoukselle esitettäväksi

Rahastonhoitajan tehtävät

 • hoitaa yhdistyksen kirjanpidon hallituksen määräämän järjestelmän mukaisesti ja huolehtii yhdistyksen rahavaroista, joista hän on hallitukselle laillisesti vastuussa. Hoitaa myös seuran joukkueiden kirjanpidon.
 • antaa hallitukselle lyhyen selostuksen seuran tiliasemasta hallituksen kokouksissa tai niin usein kun se vaatii
 • suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
 • huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä ja pitää hallituksen apuna jäsenluetteloa
 • ylläpitää ja päivittää jäsenrekisteriä, vastaa jäsenien yhteystietotojen päivittämisestä sekä ilmoittaa yhdistys- ja kannatusjäsenten eroista hallitukselle.
 • laatii yhdistyksen tilit ja valmistelee vuositilinpäätöksen sekä jättää ne tulo- ja menotositteineen ja omaisuusluetteloineen hallitukselle edelleen tilintarkastajalle toimitettavaksi
 • pitää luetteloa yhdistykselle kuuluvasta omaisuudesta ja hoitaa sitä
 • seuran ulkoisen ja sisäisen rahaliikenteen hoito, osto- ja myynti-reskontrat.
 • valvoo joukkueiden tilejä, joukkueiden tilien katselu- ja käyttöoikeus joukkueen rahastonhoitajan apuna
 • opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille

Tiedottaja

 • Tiedottaja toimii tarvittaessa hallituksen yhteyshenkilönä, joka hoitaa yhdistyksen yhteydet virallisiin tahoihin.
 • Tiedottaja on yhdistyksen PR-kontakti, joka huolehtii tarvittavista tiedotteista ja muille tiedonvälityksen kannalta oleellisille tahoille tiedottamisesta.
 • Tiedottaja toimii hallituksen ja yhdistyksen jäsenten välisenä yhteyshenkilönä ja huolehtii siitä että tarpeellisista asioista tiedotetaan jäsenistölle.

Markkinointi/varainhankinta

 • työstää johtokunnan antamien raamien mukaan yrityksille tarjottavat paketit valmiiksi
 • auttaa joukkueita ja seuraa kokonaisrahoituksen suhteen

Fanituotevastaava

 • huolehtii verkkokaupan valikoimasta,  sekä varastojen täydentämisestä
 • ottaa valikoimaan uusia artikkeleita jäsenistöltä tulevien pyyntöjen mukaisesti
 • asioi tuotteita valmistavien yritysten kanssa